Подетални информации за веб дизајн плановите во кој е вклучен и хостинг за една година, можете да ги добиете на следната страна.

Accept Credit Cards Online
makserver користи 2checkout.com

© Copyright 2003, makserver.com. All Rights Reserved